Mujam Thabarani Awsath jilid 1 halaman 1
1/3139

الطبراني الأوسط

____________________