Mushannaf Ibnu Abi Syaibah jilid 1 halaman 11
1/42755

1 - كِتَابُ الطَّهَارَاتِ